BITEC HALF MARATHON ‘16

Banner_MarathonHP_THgetintouch-th

sponsor

 

saijaithai

มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2518 วันคล้ายพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกรรมการเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ควรให้ความช่วยเหลือพี่น้องร่วมชาติ ผู้ยอมสละชีวิตและเลือดเนื้อ ปฎิบัติหน้าที่เพื่อความมั่งคงของชาติ และความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชน โดยมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต สำหรับผู้บาดเจ็บทุพพลภาพให้รับเป็นรายเดือนตลอดชีพ ตลอดจนดูแลให้สมาชิกสามารถช่วยเหลือตนเองได้ต่อไป

ด้วยความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ทุพพลภาพ องค์ประธานฯทรงมีพระราชดำริให้มีการฝึกอาชีพขึ้นในปี 2523 เพื่อให้สมาชิกสามารถช่วยตนเองและมีรายได้เลี้ยงครอบครัว งานที่ฝึกทำจนเป็นสินค้าจำหน่าย ได้แก่ งานเครื่องหนัง งานทำลวดลายบนแก้ว งานพู่กันระบายสี งานตัดเย็บ งานไม้ งานสวนผัก และการจัดระบบเป็นสายพัฒนาอาชีพในปัจจุบัน


 

ติดต่อเรา

โทร: 02 726 1999 (จันทร์-ศุกร์ 8.00 – 17.00น)


Major Sponsor

 

Share with your friends


Submit